Sofia, 15 May 2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

Общото Събрание на НББГ ще се проведе на 06.06.2019 от 16.00ч. на адрес: гр. София 1612, Хиподрума, бул. “Цар Борис III” 1, сграда GRAWE, ет. 8.

Желателно е всяка фирма-член на НББГ да излъчи представител, тъй като ще се решават важни въпроси, свързани с:

– Избор на нов Борд на НББГ
– Промени в Устава на НББГ
– Промени в членския внос на НББГ

В случай, че законният представител на фирмата е възпрепятстван, моля да излъчите Ваш представител, като попълните, подпишете и подпечатате приложеното пълномощно.

Приложени документи:

1. Покана
2. Покана англ. ез.
3. Доклад за дейността 2018
4. Финансов отчет 2018
5. Предложение за бюджет 2019
6. Предложение за промени по устава
7. Гласоподавателен бюлетин
8. Списък с кандидатите, които ще се кандидатират за Борда
9. Бланка за пълномощно (в случай, че законният представител на фирмата не
може да присъства лично)

Invitation

Invitation ENG

Activity report 2018

Financila report 2018

Budget 2019

PoA

Board candidates

ChagesToStatute_Description

VotingBallot

Back to News list