Sofia, 29 October 2021

Общо събрание 2021

Управителният съвет на СНЦ „Норвежко- Българска Бизнес Група“ има удоволствието да Ви покани на Общо събрание, което ще се проведе в офиса на нашия член на Борда Kinnarps, бул. Арсеналски №9, София на 09.12.2021г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание от Председателя или Заместник-председателя на сдружението
2. Одобрение на начина на протичане на Общото Събрание
3. Одобрение на Дневния ред на Общото събрание
4. Доклад за дейността на Групата. Одобрение на доклада на Управителния съвет и годишния отчет за 2020.
5. Дискусия относно плановете за 2022
6. Закриване на Общото събрание

В случай, че на заседанието на Общото събрание не присъстват необходимият брой членове, събранието се отлага за 17.30ч. при същия дневен ред и това Общо събрание може да взема валидно решения независимо от броя на присъстващите членове.

Приложени документи:

Invitation BG

Invitation Eng

Protocol

Activity and financial report 2020

PoA_Template

Voting Ballot

Back to News list