Sofia, 15 November 2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „НОРВЕЖКО- БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”

Управителният съвет на СНЦ „Норвежко- Българска Търговска Камара“ (НБТК) има удоволствието да Ви покани на Общо събрание, което ще се проведе в офиса на нашия член на Борда Cobuilder International, 1, Цар Борис III, (GRAWE Building), София на 07.12.2023г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Откриване на Общото събрание от г-н Андерс Стьолан, Председателя на сдружението
  2. Одобрение на начина на протичане на Общото Събрание
  3. Одобрение на Дневния ред на Общото събрание
  4. Доклад за дейността на Групата. Одобрение на доклада на Управителния съвет и годишния отчет за 2022.
  5. Дискусия относно плановете за 2024
  6. Закриване на Общото събрание

 

В случай, че на заседанието на Общото събрание не присъстват необходимият брой членове, събранието се отлага за 17.30ч. при същия дневен ред и това Общо събрание може да взема валидно решения независимо от броя на присъстващите членове.

 

Invitation_General Assembly_Meeting_BG

Invitation_General Assembly_Meeting_ENG

Activity and Financial Report 2022

PoA  (в случай, че законният представител на фирмата не може да присъства лично)

 

Back to News list